Policy

Kvalitetspolicy

DERO kan med en mycket kunnig personal som har lång erfarenhet inom branschen, utföra kvalificerade arbeten i olika material så som rostfritt, aluminium och koppar.
Genom vår breda kompetens kan vi erbjuda våra kunder helhetslösningar inom främst Svetsning och El-polering av komplicerade produkter.
Vår strävan är att alltid ge våra kunder en bra service och bästa kvalité som uppfyller krav för att kunna garantera snabba och säkra leveranser.

Våra ledstjärnor är:

 • Vi skall agera på ett sådant sätt att vi uppfattas som ett pålitligt och kompetent företag.
 • Alla anställda har här ett gemensamt ansvar eftersom en god kvalité bara kan skapas genom kvalitetsmässigt och goda arbetsinsatser.
 • Vi strävar alltid – och i alla led – efter att göra rätt från början.
 • Kvalitet är idag inte något unikt/exklusivt utan en absolut nödvändighet för att överleva som företag.

Miljöpolicy

DERO kan med en mycket kunnig personal som har lång erfarenhet inom branschen, utföra kvalificerade arbeten i olika material så som rostfritt, aluminium och koppar, på ett för vår yttremiljö skonsamt sätt.

 • Vi skall sträva efter att kundens och myndigheters krav på kontroll och redovisning, samt lagar och förordningar uppfylls. Vi ser alltid lagstiftningen som ett minimikrav.
 • Miljökrav ska i möjligaste mån ställas vid inköp av varor och tjänster. Vi eftersträvar att välja de mest miljöanpassade alternativen.
 • Vi skall sträva efter att använda materialsnåla produktionslösningar och resurssnåla administrativa rutiner och tillverkningsmetoder.
 • Vi skall ytterligare förbättra vår anläggning, metoder och rutiner för att minimera utsläpp eller annan skada på miljö.
 • Vi skall verka för en resurssnål energiförsörjning med liten negativ miljöpåverkan.
 • Vi skall i hela verksamheten värdera miljöåtgärder i ett långsiktigt perspektiv.

Arbetsmiljöpolicy

Inom DERO har vi som målsättning att varje medarbetare ska ges möjlighet att påverka sin egen arbetsmiljö.

 • Arbetsmiljön ska präglas av respekt och förtroende för varandra i en öppen dialog. Ingen form av trakasserier accepteras.
 • Varje medarbetare ska visa ett personligt ansvar för god hälsa och arbetsmiljö.
 • Arbetsmiljörisker ska rapporteras.
 • Arbetsmiljöfrågorna ska ingå som en integrerad och naturlig del i vår verksamhet och ska behandlas i direkt anslutning till de övriga vardagliga frågorna.
 • Ingen ska behöva drabbas av ohälsa eller skador p.g.a brister i arbetsmiljön.
 • Personlig skyddsutrustning ska finnas till hands och användas.
 • VD har det övergripande ansvaret för dessa riktlinjer och kan fördela ansvar för arbetsmiljöuppgifter till personer i organisationen.

Drogpolicy

 • Det är inte tillåtet att använda alkohol eller andra droger på arbetsplatsen, ej heller att komma påverkad till arbetet.
 • Det är inte heller tillåtet att införa alkohol eller andra droger på arbetsplatsen
 • Undantag kan gälla i företagets representationslokaler.
 • Det är dock viktigt att alkohol användes med eftertanke och ansvar i samband med representation och kurser.
 • Var och en ansvarar för att man har kontroll över sin situation och inte uppträder olämpligt.
 • Tänk på att vid dessa tillfällen vara representanter för företaget.

Åtgärder vid misstanke om alkohol i arbetet

 • Anställd eller besökare som är påverkad skall omedelbart avvisas.
 • Vid tveksamhet eller när den anställde hävdar att han inte är påverkad skall alkotest erbjudas. Observera att alkotest endast är tillåtet om den anställde går med på det, alltså inget tvång. Om den anställde vägrar alkotest, skall den anställde avvisas enligt reglerna ovan.
 • Den som uppträtt påverkad i arbetet och blivit hemsänd, skall dagen efter kallas till enskilt samtal, där han skall ges en ”Skriftlig varning” för att han har begått ett fel enligt gällande policy vid företaget. Efter tre skriftliga varningar kan förhandlingar tas upp om att anställning upphör.
 • Möjlighet att missbruk föreligger diskuteras. Vid konstaterat eller misstanke om detta, kontaktas hälsovården för fortsatt bedömning.
 • Om missbruk konstateras skall företaget erbjuda hjälp.
 • Personligt kontrakt avseende rehabiliteringsåtgärder upprättas.
 • Om den anställde ånyo uppträder påverkad på arbetsplatsen, skall åtgärder vidtagas enligt ovan.
 • Om det föreligger risk att missbrukaren kan skada sig själv eller andra på sin ordinarie befattning, skall missbrukaren omedelbart avskiljas från arbetet.