Policy

Kvalitetspolicy

DERO
Vår strävan är att alltid ge våra kunder en bra service och god kvalité som uppfyller krav för att kunna garantera snabba och säkra leveranser.

Våra ledstjärnor är:

  • Vi skall agera på ett sådant sätt att vi uppfattas som ett pålitligt och kompetent företag.
  • Alla anställda har här ett gemensamt ansvar eftersom en god kvalité bara kan skapas genom kvalitetsmässigt och goda arbetsinsatser.
  • Vi strävar alltid – och i alla led – efter att göra rätt från början.

Miljöpolicy

DERO har som målsättning att tillverka kundens produkter så miljövänligt som möjligt.

  • Vi skall sträva efter att kundens och myndigheters krav på kontroll och redovisning, samt lagar och förordningar uppfylls. Vi ser alltid lagstiftningen som ett minimikrav.
  • Miljökrav ska i möjligaste mån ställas vid inköp av varor och tjänster. Vi eftersträvar att välja de mest miljöanpassade alternativen.
  • Vi skall sträva efter att använda materialsnåla produktionslösningar och resurssnåla administrativa rutiner och tillverkningsmetoder.
  • Vi skall ytterligare förbättra vår anläggning, metoder och rutiner för att minimera utsläpp eller annan skada på miljö.
  • Vi skall verka för en resurssnål energiförsörjning med liten negativ miljöpåverkan.
  • Vi skall i hela verksamheten värdera miljöåtgärder i ett långsiktigt perspektiv.